Czynności Komornika


Komornik Sądowy realizuje, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, następujące zadania:
- wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
- weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych;
- sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
- doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
- sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;


Wybór Komornika


Zgodnie z art 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dnia 22 marca 2018r. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego, z zastrzeżeniem Art. 10, który stanowi, iż Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajuje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o:

- egzekucję z nieruchomości;
- wydanie nieruchomości;
- wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
- opróźnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy;
- w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


Rewir


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie tj.:

- Miasto Lublin, poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzyca do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk;

- gminę Jastków: Barak, Dąbrowica, Dębówka, , Józefów-Pociecha, Ługów, Marysin, Miłocin, Moszenki, Moszna, Moszna-Kolonia, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Płouszowice, Płouszowice-Kolonia, Piotrawin, Sieprawice, Sługocin, Smugi, Sieprawki, Snopków, Tomaszowice, Tomaszowice-Kolonia, Wysokie

- gminę Konopnica: Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz-Józefin, Pawlin, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk Drugi, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie ,Radawczyk, Skubicha


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź w związku z brakiem zaległości jest właściwy do prowadzenia postępowań na terenie całego kraju.